Geodeta – specjalistyczne pomiary

Depilacja laserowa Bydgoszcz usuwanie owłosienia twarzy kobiet
Depilacja laserowa – nowatorski sposób na usunięcie zbędnego owłosienia
2 września, 2020
Pozycjonowanie stron Toruń
2 września, 2020
Geodeta toruń -pomiary specjalistyczne Usługi geodezyjne

Geodeta toruń -pomiary specjalistyczne Usługi geodezyjne

POMIARY SUWNIC

Oceniamy geometrię toru jezdni suwnicowej w płaszczyźnie pionowej oraz poziomej, a do tego opracowujemy takie wykresy:

odchyłek od średniej osi dla szyny lewej i prawej,
strzałek krzywizny dla szyny lewej i prawej,
odchyłek rozstawu, czyli różnic rozpiętości,
przekrojów podłużnych szyn suwnicy,
różnic wysokości niwelety dla szyny lewej i prawej
różnic wysokości niwelet szyn w przekrojach poprzecznych jezdni.

Klient odbiera pełny operat pomiarowy wraz z obliczeniami i wykresami na w oparciu o co może oszacować jakość jezdni suwnicy.

Specjalizujemy się również w nadzorze polegającym na odpowiednim nastawieniu toru jezdnego suwnic powierzchni pionowej i poziomej.

Zadanie to obejmuje we początkowym etapie badanie geometrii jezdni suwnicowej, a następnie na podstawie uzyskanych wartości poprawek, regulację toru jezdnego o ustalone wartości.

Po dokonaniu korekty, jezdnia suwnicowa podlega powtórnemu pomiarowi celem przedstawienia faktycznej poprawionej geometrii toru jezdnego.

POMIARY LINII ENERGETYCZNYCH

Pobieramy pomiary związane z montażem słupów i przewodów energetycznych. Należą do nich między innymi: pomiary zwisów linii, wysokość słupów oraz punktów zawieszenia kabli, przekroje linii łącznie z uwzględnieniem ciśnienia, wilgotności i temperatury. Jest to o tyle istotne ze względu na rozszerzalność temperaturową, przez którą linie skracają się w zimie, a wydłużają latem. Dzięki tym pomiarom można wyeliminować ryzyko przybliżania przewodów do dróg i zabudowań.

W tej dziedzinie zapewniamy:

wytyczanie osi głównych słupów, środków podstaw słupów oraz ich fundamentów
geodezyjny nadzór nad ustawianiem słupów z zachowaniem pionowości osi symetrii
geodezyjny nadzór nad montażem przewodów związany z zapewnieniem wyznaczenia podanej w projekcie strzałki zwisu liny fmax (rozwiązanie oparte na obliczeniu fmax dla linii łańcuchowej lub paraboli).

Zajmujemy się również sporządzaniem profili powierzchni terenu, uzyskiwaniem Numerycznego Modelu Terenu dla trasy linii i ocenianiem wysokości stałych elementów zagospodarowania znajdujących się na projektowanej trasie (są to np.: drzewa, inne linie napięciowe, budynki itp.).

POMIARY MASYWNYCH BUDOWLI WIEŻOWYCH

Przeprowadzamy okresowe pomiary przemieszczeń dla takich masywnych budowli jak: kominy, wieże i silosy, polegające na dokładnych pomiarach geodezyjnych:

osiadań podstawy budowli lub fundamentów, których celem jest oszacowanie zakresu przechyłu budowli.
pionowości celem określenia nasilenia wygięć budowli (to jest: odkształcenia budowli w czasie).

W czasie realizacji pomiarów, wyznaczanie kształtu osi komina wykonujemy przy użyciu metody dwusiecznych kierunków stycznych.

Nasz zleceniodawca poza obliczeniami otrzymuje, graficzne przedstawienie rzeczywistego kształtu wieży, komina czy silosu w postaci precyzyjnych wykresów wychyleń w płaszczyznach: ZY, ZX, XY i wykresów wychyleń zgeneralizowanych w tych samych płaszczyznach.

Zajmujemy się również okresowymi pomiarami przemieszczeń dla chłodni kominowych które polegają na pomiarach geodezyjnych:

osiadań ściany basenu,
względnych przemieszczeń pionowych wieńca górnego.

POMIARY PRZEMIESZCZEŃ, OSIADAŃ I OBROTÓW OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

Przeprowadzamy badania przemieszczeń, osiadań i obrotów fundamentów zastosowując okresowe pomiary niwelacji precyzyjnej czy też okresowe pomiary kątowo-liniowe dla obiektów budowlanych powiązanych ze stałymi punktami w sieciach obserwacyjnych.

Pomiary osiadań i przemieszczeń są przeprowadzane, aby skontrolować, czy obiekty budowlane spełniają warunki bezpieczeństwa oraz ich zgodność z normami konstrukcyjnymi i budowlanymi. Pomiary te są realizowane w czasie budowy, ale również z czasem eksploatacji budynku. Wymagają w głównej mierze wysokiej dokładności, ponieważ jest to niezbędny element, potrzebny do opracowywania zabezpieczeń, chroniących przed potencjalnym zniszczeniem.

Przy ocenianiu osiadań i przemieszczeń stosujemy metody i instrumenty, które pozwalają na zachowanie najwyższych dokładności np. celowniki oraz precyzyjne pryzmaty umieszczane na stałe na badanych obiektach.

POMIARY GEODEZYJNE|} ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH

Przeprowadzamy również geodezyjne pomiary umożliwiające dokładną kontrolę, wskazującą prawidłowość realizacji albo poziom odchyłek, konstrukcyjnych i budowlanych elementów prefabrykowanych dla konstrukcji stalowych i żelbetowych.

Zastosowywanie w budownictwie prefabrykatów jest ciągle jednym z częstych rozwiązań, przy udziale których powstające konstrukcje budowlane, spełniają wysokie wymagania jakościowe oraz charakteryzują się trwałością i większym bezpieczeństwem. Ze względu na to tak ważne jest, aby wykonywane pomiary geodezyjne były precyzyjne i eliminowały ryzyko błędu.

Celem wykonywania tych pomiarów geodezyjnych jest określenie faktycznych parametrów geometrycznych, konkretnego elementu prefabrykowanego wraz z podaniem odchyłek od wartości zawartych w projekcie. Klient otrzymuje od nas dokładne wartości poprawek wraz z analizą geometryczną prezentowaną w opracowaniu 3D LUB 2D.

KOMPLEKSOWA GEODEZYJNA OBSŁUGA BUDOWY

Przeprowadzamy pomiary geodezyjne, które są konieczne w procesie budowlanym na etapie projektowania, w czasie realizacji inwestycji, a także przy przygotowywaniu dokładnej inwentaryzacji zrealizowanych obiektów budowlanych. Opracowujemy je łącznie z potrzebną dokumentacją geodezyjną, wymaganą do sfinalizowania projektu budowlanego.

Korzystamy ze sprzętu, dzięki któremu wykonywane przez nas pomiary cechują się dokładnością i wysoką jakością. Geodezyjna obsługa budowy obejmuje różne czynności z zakresu budownictwa przemysłowego i ogólnego i komunikacji i innych urządzeń inżynierskich.

Czynności geodezyjne odnoszą się do takich działań jak: wytyczenie budowli w terenie, kontrola właściwego realizowania prac w czasie budowy, czy powykonawczą inwentaryzację geodezyjną. W zakresie naszej działalności zajmujemy się kompleksową obsługą budowy:

hal przemysłowych,
budynków użyteczności publicznej
dróg i obiektów inżynierskich tj. mosty, wiadukty, torowiska tramwajowe.

 

SPORZĄDZANIE NUMERYCZNYCH MODELI TERENU

W naszej ofercie znajdują się również tzw. Modele numeryczne XYZ, czyli opracowania przestrzenne.

Numeryczny Model Terenu jest zbiorem punktów, odwzorowujących rzędne wysokościowe terenu. Przygotowuje się je przez łączenie umiejscowionych najbliżej siebie punktów wysokościowych, które tworzą siatkę kwadratów lub trójkątów, w zależności od ich typu. Stosowane algorytmy numeryczne pozwalają na interpolację wysokości pomiędzy węzłowymi punktami modelu.

Modele 3D przygotowujemy dla projektantów i tych podmiotów, którym zależy na analizie przestrzennej mierzonego terenu. W wyniku właściwych procedur wykorzystywanych już na etapie pomiaru, Klient zyskuje pewność, że sporządzany model jest zgodny z rzeczywistością.

Dodatkowo w oparciu o sporządzony model 3D możemy dokonać analizy zmierzonego terenu np.

sporządzić przekroje w zadanych liniach odniesienia
dokonać rozliczenia objętości mas ziemnych dla obiektów powierzchniowych i/lub liniowych.

MIERNICTWO GÓRNICZE

Zajmujemy się mierniczą obsługą dla otworowych i odkrywkowych zakładów górniczych.

Jesteśmy w stanie sprostać nawet największym wyzwaniom w tej dziedzinie, dzięki wieloletniej praktyce geodezyjnej obsługi kopalń odkrywkowych w Polsce i za granicą.

W naszej pracy nawiązujemy długotrwałą współpracę z przedsiębiorcą górniczym i przejmujemy prowadzenie wszelkich prac mierniczych dotyczących ruchu zakładu górniczego łącznie z reprezentowaniem przedsiębiorcy przed organami nadzoru górniczego w razie kontrolnych czynności urzędowych.

Przygotowujemy konieczną dokumentację mierniczą, której wymagają przepisy Ustawy Prawo Geologiczne i Górnicze i modernizujemy ją w prawnie ustalonych odstępstwach czasowych, w trosce o spokój i bezpieczeństwo klienta.

Przejmujemy również prowadzenie spraw geodezyjnych związanych z budową oraz rozbudową zakładu górniczego, które podlegają zgłoszeniu do organów administracji samorządowej. Posiadamy w tym zakresie stosowne uprawnienia geodezyjne.

POMIARY DNA ZBIORNIKÓW WODNYCH I CIEKÓW ORAZ ZAKŁADÓW GÓRNICZYCH PROWADZĄCYCH EKSPLOATACJĘ SPOD LUSTRA WODY

Przeprowadzamy pomiary geodezyjne polegające na przygotowaniu Numerycznego Modelu Terenu dna zbiorników wodnych oraz cieków, przy zastosowaniu sonaru.

Łączymy pomiary geodezyjne z technologią precyzyjnych pomiarów tachimetrami robotycznymi lub pomiarów satelitarnych, dzięki czemu Klient uzyskuje całkowity obraz dna zbiornika, odwzorowany z najwyższą dokładnością.

Na podstawie zdobytych informacji przygotowujemy opracowania graficzne jako modele 3D, które w szczegółowy sposób odwzorowują dane. Na specjalne życzenie Klienta podejmujemy się także ich analizy oraz sporządzamy uzupełniające wizualizacje i obliczenia np. profile zbiorników, przekroje poprzeczne cieków, ilości wydobytego surowca.

W przypadku zakładów górniczych, które zajmują się eksploatacją spod lustra wody zapewniamy stały nadzór mierniczego górniczego.