Zawieszenie i przywrócenia prawa do opieki

Ortodonta - aparat ortodontyczny Toruń cena - Ortodoncja
Ortodonta
Sierpień 4, 2019
Geodeta Toruń - pomiary geodezyjne wyznaczanie granic działki
Geodeta Toruń – Mapy do celów projektowych
Sierpień 9, 2019
Adwokat toruń prawo do opieki nad dzieckiem

Adwokat toruń prawo do opieki nad dzieckiem

Władza rodzicielska to obowiązki i uprawnienia rodziców względem małoletniego dziecka, zawierające między innymi obowiązek wychowywania i reprezentowania dziecka oraz zarządzania jego majątkiem. Częściami władzy rodzicielskiej są prawo do osobistej styczności z dzieckiem, obowiązek alimentacyjny i prawo do dziedziczenia.

USTALENIE WŁADZY RODZICIELSKIEJ

Rodzic ubiegający się o opiekę nad dzieckiem musi wykazać w toku rozprawy sądowej, że ma predyspozycje materialne do przejęcia opieki nad dzieckiem, co oznacza stałe zatrudnienie, stałe miejsce zamieszkania i dochody wystarczające do utrzymania. Obligatoryjne jest także potwierdzenie bycia roztropnym i troskliwym rodzicem, który zapewni dziecku lepszą opiekę niż jego były małżonek.

W osądzie, któremu z rodziców przyznać sprawowanie opieki nad dzieckiem, sąd powinien przede wszystkim sugerować się korzyścią dziecka. W tej sprawie zasadniczy jest wiek dziecka, związek uczuciowy z rodzicem, jak również otoczenie, w jakim dziecko będzie dorastać.

W tym celu sąd posiłkuje się opinią przygotowaną przez biegłego psychologa, która opracowywana jest na podstawie badania rodziny. Wartościowym dowodem będą także deklaracje świadków, na przykład znajomych lub rodziny, posiadających wiedzę na temat dotychczas sprawowanej opieki.

Nie­za­leż­nie od wła­dzy ro­dzi­ciel­skiej, ro­dzi­ce oraz ich dziec­ko ma­ją prawo utrzy­my­wa­nia ze so­bą kon­tak­tów, chyba, że sąd zdecyduje inaczej.

Kwe­stię ure­gu­lo­wa­nia wza­jem­nich kon­tak­tów ro­dzi­ce mało­let­nie­go dziec­ka muszą usta­lić wspól­nie, mając na uwadze jego dobro.

KIEDY DOCHODZI DO ROZPRAWY O OPIEKĘ NAD DZIECKIEM ?

Najczęstszym czynnikiem wezwania w tej sprawie prawnika jest rozwód lub separacja. Jest umotywowana brakiem możliwości harmonijnego pełnienia opieki, formy wychowywania dziecka, przede wszystkim kiedy pomiędzy rodzicami dochodzi do konfliktu, a ich stosunki są na złym poziomie. Prawnik wnosi postępowanie na rzecz jednej strony o przyznanie władzy rodzicielskiej dla swojego klienta i zmniejszenie jej względem drugiej strony. Ze względu na ciężki charakter tego typu procesów warto zaangażować doświadczonego adwokata.

CO MOŻE WYPRACOWAĆ ADWOKAT W SPRAWIE OPIEKI NAD DZIECKIEM ?

Opieka naprzemienna

Zwykle dobrym wyjściem z punktu widzenia dziecka jest dalsza obustronna opieka nad dzieckiem obojga rodziców. Potrzebne jest jednak sporządzenie porozumienia o sposobie wykonywania obowiązku i zapewnienia współdziałania opiekunów. Porozumienie przygotowuje adwokat, jednak może również zaistnieć w kształcie zaprotokołowanego oświadczenia w trakcie rozprawy.

Zasadnicza jest zawartość porozumienia, obejmująca informacje takie jak: wszystkie miejsca przebywania dziecka, ustalenie kontaktów rodziców z dzieckiem oraz uzgodnienia jakie działania rodzice będą zatwierdzać wspólnie, a jakie osobno. W sferze porozumienia adwokat może dodać uzupełniające uzgodnienia, na przykład dotyczące alimentów.

Kiedy rodzice mają problem z uzgodnieniem wspólnego planu wychowawczego, prawnik może wesprzeć ich jako bezstronny mediator. Może to uprościć wzajemne zrozumienie i określenie najlepszego rozstrzygnięcia dla dobra dziecka oraz przygotowanie odpowiedniego dokumentu.

Rezultatem takiego porozumienia, jest zatrzymanie przez rodziców tych samych praw i obowiązków i podobnej, lecz nie zawsze tej samej ilości czasu z dzieckiem. To znaczy, że dziecko posiada dwa miejsca pobytu i żyje naprzemiennie u {obydwu} rodziców.

Ograniczenie opieki nad dzieckiem

W przypadku, gdy rodzice nie są w stanie stworzyć wspólnego porozumienia, wtedy sąd wydaje werdykt na podstawie uzyskanych opinii oraz dowodów. Władza rodzicielska może zostać przynane tylko jednemu rodzicowi ograniczając obowiązki i prawa drugiego. Jest to jednak możliwe tylko w sytuacjach: rozwodu, separacji lub zagrożenia dobra dziecka. Rodzic posiada także możliwość złożenia wniosku o ograniczenie praw drugiej strony za pośrednictwem adwokata.

Pozbawienie opieki nad dzieckiem

W skrajnych sytuacjach można ubiegać się o całkowite odebranie opieki nad dzieckiem. Taki wniosek może zostać wystawiony przez prawnika, gdy zastosowane uprzednio łagodniejsze środki nie pomogły sytuacji dziecka, albo gdy rodzic nadużywa swoich uprawnień to jest dochodzi do znęcania się, molestowania. Także w przypadku gdy rodzic rażąco zaniedbuje swoje obowiązki względem dziecka i brakuje zainteresowania i kontaktu z dzieckiem lub gdy rodzic nie może sprostać swoim obowiązkom na przykład w wyniku choroby czy kary więzienia.

Musi to jednak być ciągłe przez długi czas, kiedy sytuacja ulega zmianie można wynająć adwokata i walczyć o odzyskanie praw.

Zawieszenie władzy rodzicielskiej

Bywa też tak, że przeszkoda utrudniająca rodzicowi opiekę nad dzieckiem jest tymczasowa. W takim wypadku można wnioskować o zawieszenie prawa do opieki nad dzieckiem. Takie czasowe zatrzymanie praw i obowiązków rodzicielskich dotyczy między innymi reprezentowania i wychowywania dziecka oraz zarządzania jego majątkiem. Zawieszenie jest identyczne do pozbawienia prawa do opieki nad dzieckiem, choć łatwiej jest je znieść.

Przywrócenie prawa do opieki nad dzieckiem

Orzeczenie o odebraniu albo zawieszeniu władzy rodzicielskiej nie jest nieodwołalna. Można ubiegać się o ponowne nadanie praw w każdej chwili. Do przywrócenia prawa do opieki nad dzieckiem niezbędna jest sądowa rozprawa. Prawnik pomaga zaświadczyć, że dotychczasowe problemy nie są już obecne, a dla dobra rozwoju dziecka, uczestnictwo rodzica w procesie wychowawczym to konieczność.

Skontaktuj się z nami: www.adwokat-torun.eu